CERTIFICATEN

De kwaliteit van de Masterbloc stapelblok staven we aan de hand van verschillende certificaten uitgegeven door hoog aangeschreven kwaliteitsinstituten en toelatingsautoriteiten in binnen- en buitenland.

KOMO

KOMO fungeert als onafhankelijk controleorgaan dat de kwaliteit van bouwproducten en –processen onderzoekt en garandeert.

Certificaat bekijken

De Masterbloc is de enige stapelblok op de markt met een geldig KOMO-productcertificaat. Zowel het blok als een muur opgebouwd uit Masterbloc-stapelblokken is KOMO-gecertificeerd.

Ook kent KOMO een KOMO-attest met productcertificaat, die de voordelen van een KOMO-productcertificaat met een KOMO-productcertificaat en een KOMO-attest combineert.

Steeds meer spelers in de bouw- en installatiesectoren herkennen de waarde die KOMO de kwaliteitscontrole van KOMO toevoegt. Daarom groeit het aantal producten dat beschikt over een KOMO-attest met productcertificaat met de dag. Producten die worden geleverd met een KOMO-attest met productcertificaat moeten minimaal voorzien zijn van het afgebeelde KOMO-label en het certificaatnummer.

Als u voor een attest met productcertificaat kiest, kiest u voor zekerheid over de productspecificaties van het product. Deze zekerheid wordt gegarandeerd door middel van een externe deskundige die continu nagaat of het bouwproduct, het bouwelement of het bouwsysteem aan de relevante voorschriften en wetgeving voldoet. Voorwaarde is wel dat de (eventuele) verwerkingsvoorschriften en de toepassing overeenkomen met de randvoorwaarden in het attest.

Ook controleert KOMO de specificaties volgens de systematiek die in de beoordelingsrichtlijn staat gedefinieerd. Dankzij de methodologie die door KOMO wordt toegepast om de kwaliteit van bouwproducten en –processen te onderzoeken, krijgen de opdrachtgever, de voorschrijver, de aannemer en uiteindelijk ook de gebruiker allemaal de zekerheid dat het product beantwoordt aan de technische (product)specificatie van de kwaliteitsverklaring.

KOMO verleent een aantal verschillende diensten op het gebied van product- en processonderzoek en certificering, en geeft de volgende certificaten uit:

  • KOMO productcertificaat
  • KOMO attest
  • KOMO procescertificaat
  • KOMO managementsysteemcertificaat.

DIBT

Het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) instituut reikt certificaten uit waarbij enkel zij toelating geven over innovatieve en ongereguleerde technische producten en constructiemethodes. Ze controleren of producten conform zijn aan de bouwbesluiten van verschillende Duitse deelstaten.

Certificaat bekijken

Masterbloc heeft van de DIBt een “Zulassung” ontvangen (met nr. Z-17.1.-1146) voor zowel de individuele blokken als een wand samengesteld uit Masterbloc-elementen. Samen met de “Zulassung” is het Masterbloc-systeem ook goedgekeurd om als brandwand te fungeren.

De “allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ kan in het Nederlands vertaald worden als de “algemene technische toelating”.

Voordat een “allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ voor een bouwproduct of een bouwwijze toegekend kan worden, worden alle belangrijke aspecten van het product gecontroleerd om te kijken of zij aan de pertinente wet- en regelgeving voldoen, met bijzondere aandacht voor de veiligheid betreffende eigenschappen en invloeden.

Daarbij horen:

  • Stabiliteit
  • Bescherming tegen schadelijke invloeden
  • Gezondheidsbescherming
  • De bescherming tegen brand, hitte, geluid en plotselinge schokken
  • Verkeers- en transportveiligheid

KIWA

Kiwa is een onafhankelijk certificeringsorganisatie gevestigd in België en Nederland met als doel om de kwaliteit van producten en processen te garanderen.

BB-certificaat bekijken

BSB-certificaat bekijken

Masterbloc heeft een door de Nederlandse ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM erkent certificaat ontvangen (met nr. K23375/01) dat verklaart dat het Masterbloc-systeem conform is aan het Bouwstoffenbesluit.

In eerste instantie doet KIWA dit door inspecties, keuringen en testen uit te voeren, op basis waarvan certificaten worden uitgegeven. Verder opereert Kiwa ook als een technisch centrum voor kennisvergaring, onderzoek en training. Kiwa concentreert zich niet enkel en alleen op de bouwsector, maar voert technisch onderzoek uit voor opdrachtgevers in talloze sectoren, inclusief de overheid, de nutssector en industrie.

Het doel van Kiwa is om vertrouwen te wekken in de kwaliteit van producten en processen door deze zichtbaar te maken en te garanderen, door middel van de gerichte toepassing van de technische kennis die zij hebben vergaard. Zo heeft Kiwa internationaal een goede naam opgebouwd als een betrouwbare certificeringsautoriteit die gedegen hun werk doen.

Het bekendste voorbeeld van het werk dat Kiwa uitvoert is het Kiwa keurmerk, dat vaak op de onderkant van producten gevonden kan worden. Dit keurmerk (en het bijbehorende certificaat) geeft onmiddellijk zichtbaarheid aan de inherente kwaliteit en betrouwbaarheid van uw product.

Specifiek garandeert het NLBSB-certificaat aan de eindgebruiker dat de gebruikte betonproducten gefabriceerd zijn met zuivere granulaten die traceerbaar zijn tot aan de bron, en dat de

WTCB

WTCB staat voor het “Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf”. Dit is een Belgische particuliere onderzoeksinstelling die als hoofdtaak heeft om wetenschappelijk en technisch onderzoek binnen de Belgische bouwsector uit te voeren. Daarnaast leveren ze ook technische bijstand en advies om innovatie in de bouwsector te bevorderen. Als onderdeel van deze dienstverlening voert het WTCB ook technische goedkeuringen, normalisaties en certificeringen uit.

Telkens voordat Masterbloc een nieuw product op de markt lanceren, maken wij gebruik van de vergaarde kennis van het WTCB om ons nieuwe product grondig door te laten lichten op alle bouwfysische eigenschappen die van toepassing zijn. Dit doen wij geheel uit eigen beweging en voor eigen rekening, zonder dat wij hier wettelijk toe worden gedwongen, enkel omdat wij een traditie van kwaliteit hebben, en een missie om onze klanten alleen de best mogelijke bouwmaterialen te bieden.

CE

CE is een afkorting die staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. Praktisch gesproken is CE geen Europees keurmerk, maar een indicatie dat het product aan alle pertinente Europese regelgeving voldoet en conform is aan de toepasbare richtlijnen die door de Europese Unie zijn gesteld.

Masterbloc heeft van de onafhankelijke keuringsdienst Kiwa een conformiteitscertificaat (met nr. 0620-CPR-90475/04) ontvangen voor het productieproces van dit product. Ook heeft Masterbloc een certificaat van Kiwa ontvangen (met nr. 0620-CPD-41438) voor de conformiteit van ons productieproces.

Door middel van het CE-logo legt de producent een publieke verklaring af dat het product aan de hoge Europese kwaliteitsmaatstaf voldoet, en stelt hij zichzelf wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn product. Op deze manier garandeert het CE logo dat op onze producten is aangebracht dat wij de eindproducten volgens de Europese regelgeving inzake kwaliteit, prestatie en conformiteit produceren.

Op de meeste bouwproducten is het verplicht om zowel een CE-markering aan te brengen als om een bijkomende conformiteits-/prestatieverklaring op te stellen, voordat het mogelijk is om een product op de interne Europese markt te brengen.

CE2+

CE 2+ keurmerk is in het leven geroepen om de nationale keurmerken Benor (België) en KOMO (Nederland) te overkoepelen. Dit omdat de behoefte aan kwaliteit nu eenmaal verder gaat dan de landsgrenzen. In een notendop is CE2+ de verbeterde interne kwaliteitsgarantie op Europees niveau.

Met de CE 2+ markering geven we aan dat alle stappen van het productieproces in onze productiefaciliteiten door een extern bureau (KIWA) worden gecontroleerd.

BENOR

BENOR is een gekend én erkend Belgisch kwaliteitslabel dat de zekerheid geeft dat de geleverde bouwproducten een grondige interne kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toezicht van een onafhankelijke, externe certificatieorganisatie.

Benor is eigendom van het NBN (Bureau voor Normalisatie) dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België. Het BENOR-label toont aan dat een product of een dienst beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd, wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische Voorschriften (PTV)’.